เกี่ยวกับโครงการ

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี

……..จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกตอนล่าง บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง เป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ และมีประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต โดยแต่เดิมเป็นหัวเมืองที่มีบทบาทเป็น “เมืองท่า” ที่สำคัญทางทะเล และเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนามหายานที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาค

……..เพื่อให้ก้าวทันแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาภายใต้นโยบายของรัฐในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย จังหวัดราชบุรี จำเป็นต้องมีผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ ทางกายภาพระดับจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และบทบาทของจังหวัด

……..กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการพร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน

.


ข่าวสารล่าสุด


ประมวลภาพกิจกรรม