ติดต่อสอบถาม

กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2201-8000
https://dpt.go.th/

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3  ถนนอำเภอ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000
โทร 0-3232-3283 โทรสาร 0-3232-1852
http://pvnweb.dpt.go.th/ratchaburi/

บริษัท เอสไอเอ็ม เทคโนโลจิสต์ จำกัด ( SIM TECHNOLOGIS CO.,LTD )
เลขที่ 111/83 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 02-186-9724 หรือ โทรสาร 02-186-9724