ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมกลุ่มย่อย ภาคเกษตรกรรม และ ภาคอุตสาหกรรม วันที่ 11 กันยายน 2562

การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด วันที่ 18 มิถุนายน 2563

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ส.ค. 2563