การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ส.ค. 2563

เวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 ส.ค. 2563 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้ บริษัท เอสไอเอ็ม เทคโนโลจิสต์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี จึงให้ดำเนินงานเปิดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และประชาชน ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่อำเภอและจังหวัด

สำหรับการจัดเวทีระดมความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลการศึกษาผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัด ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด และร่างผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนในการวางผังที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง จะได้ประมวลข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไปพิจารณาดำเนินการวางผังรวมจังหวัด ในขั้นตอนต่อไป

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี